ثروت و پول

ثروت و پول

خلاصه کتاب چشم دل بگشا

 مقدمه :
این کتاب را خلاصه کردم برای تمامی کسانی که دوستشان دارم و دوست دارم تا با قوانین توانگری آشنا شوند و بیاموزند که چگونه موانع روانی را از ذهنشان بزدایند و توانگر شوند .
مادامی که نیاموخته باشید چگونه موانع روانی را از ذهنتان بزدایید و تا زمانی که چگونگی پالایش ذهنی و گشودن راه برای تجلی توانگری را نیاموخته باشید و تا لحظه ای که برای همه اینها پایه و اساس معنوی نیافریده باشید صرفا ایجاد توانگری ذهنی کافی نیست و به تنهایی کاری از پیش نمی برد .
با فراگیری کل قوانین توانگری که در بخش اول و بخش دوم این کتاب آمده است در می یابید که این روند ، فرآیندی خودبخود است که می توانید به آسانی و بارها آنرا برانگیزانید ، و با شادمانی از ثمراتش بهره گیرید .
هر گاه احساس میکنید که توانگریتان کاهش یافته است در می یابید که دیگر بار ذهنتان را بر توانگری بگشایید و مدام تکرار کنید :
(( من فرزند دولتمند پدری مهربانم ، پس دل و جرأتش را دارم که همواره توانگر بمانم ))
آنگاه دیگر بار به قوانین پالایش بر میگردید و از راههای درونی و بیرونی خلاء ایجاد میکنید . مثلا با تهیه فهرست روزانه یا تصاویر و عبارت تاکیدی تازه ، نخست ذهنا" توانگری خود را می آفرینید .
آنگاه ما هم صدا خواهیم شد که : زمان توانگری فرا رسیده است .
شیوه های تجلی توانگری
توانگری یعنی :
آرامش ذهنی     هماهنگی      تندرستی        فراوانی مال  
فصل اول : چشم دل بگشا
آنچه لازم است پیکار با فقر نیست ، فهم نیروهای مولد توانگری است . توانگری برای رشد و کمال معنوی یک ضرورت است .
آگهی معنوی از توانگری ، این قدرت را به شما میدهد تا به جای این که زیر سلطه دارایی خود در آیید ، بر دارایی خود مسلط شوید
نیروهای مولد توانگری ، نیروهای ذهنی و معنوی هستند . برای پیکار ذهنی و معنوی با فقر ، نخستین کاری که باید کرد گشودن چشم دل است .
چگونه باید چشم دل را گشود :
با دست گشیدن از این عقیده مضحک که فقر، فضیلتی روحانی و اخلاقی است . حال آنکه فقر شرارتی مشترک است فقر قطعا" گناه است ، نه فضیلت
چارلز فیلمور در کتابش << توانگری >> می نویسد :
آرزوی پدر آسمانی برای ما نعمت بیکران است ، نه معیشتی بخور و نمیر . اگر فقیر باشیم نمی توانیم شادمان و خوشبخت باشیم . و انگهی ، لزومی ندارد که فقیر باشیم . فقیر بودن گناه است .
فقیر بودن یک بد اقبالی مضاعف است زیرا به همان میزان که میتوانید فقیر باشید ، میتوانید غنی هم باشید .
همانگونه که در کتاب مقدس وعده داده است : (( همه چیز از آن شماست ))
در ازل ، خدا عالمی آفرید و آنگاه انسانی معنوی خلق کرد و او را در این جهان فراروانی داد تا بر همه اینها مسلط باشد .
شما خدا را وادار نمی کنید که چیزی به شما بدهد ، تنها کاری که میکنید این است که چشم دلتان یعنی ذهنتان را به روی میراث بیکرانی بگشایید که از ازل برای شما آفریده شده و به شما اختصاص داده شده است . برای گشودن چشم دل به این فراوانی دائم تکرار کنید :
من فرزند دولتمند پدری مهربانم . پس دل و جرأتش را دارم که همواره توانگر باشم !
توانگری برای رشد و کمال معنوی ضرورت دارد ، زیرا به آدمی این آزادی را میدهد تا بدون دل نگرانی در باره امور مالی و در گیریهای زندگی روز مره ، متوجه شکوفایی معنوی باشد .
برای رهایی از این اعتقاد که دیگران نمی گذارند به آرزوهایم برسم عبارات تاکیدی ویژه یی را تکرار میکردم تا یارییم کنند که خدا تنها منشأ موهبتها و برکاتم بدانم . بعضی از عبارات تاکیدی را در اینجا می خوانید :
 (( به روشنی می بینم که هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند میان من و آنچه که ازآن من است بایستد !))
(( من این آرمان را که حق من میتواند از من مضایقه شود ، در ذهن خودم و در ذهن دیگران نابود میکنم . همۀ آنچه که شایستۀ عالیترین خیر و صلاحم است به سراغم می آید ، و من با ادراک و بینش روشن حقیقت ، به آن  خوشامد می گویم .))
(( هیچ چیز نمیتواند معترض موهبتهایم شود. من میتوانم کارها و اموری عظیم را به آسانی به انجام برسانم . ))
(( من از توانگری دیگری ایراد نمیگیرم و انتقاد نمیکنم ، به خدا چشم می دوزم و هدایت او را می طلبم و توانگر می شوم . ))
(( در عشق ، رشک و حسد نیست . حقیقت توانگری بخش هم اکنون آزادم میکند . ))
(( زندگی و در آمدم نمیتواند محدود باشد . خدای درونم هم اکنون مرا از هر گونه محدودیت می رهاند . هم اکنون در ذهنم دولتمندم و توانگری ام متجلی می شود . ))
(( عشق بخشاینده خدا هم اکنون مرا از اشتباهات مالی گذشته و اکنونم می رهاند . من در نهایت فرزانگی و آزادی و شهامت ،    با آینده روبرو می شوم . ))
این آرمان که خدا تنها منشأ توانگری آدمی است و توانگری پایه واساس معنوی داردآرمانی عملی است . هر گاه چشم دلتان را بر روی این آرمان رهاننده بگشایید ، توانگری شما آغاز خواهد شد . شاید فکر کنید که توانگرانی هستند که خدا رامنشأ رزق و روزی خود نمی دانند و روز به روزهم توانگرتر میشوند .
 شاید آنها از نظر مالی توانگر باشند ، اما توانگری راستین ، آرامش و تندرستی را نیز در بر دارد . آیا ذهن آرام و تن آنها سالم است ؟؟
این گرایش که پایه و اساس توانگری معنوی است ، گرایشی عملی است و کامیابی مالیتان را تضمین میکند .
فصل دوم   : پالایش ذهن برای توانگری
عارفان برای کامیابی ، قاعده یی مشتمل بر سه گام داشتند :
1 -  پالایش یا نظافت
2 – اشراق یا دریافت هدایت برای چگونگی پیشروی
3 – یگانگی با خدا و موهبتهای او
نظافت یا پالایش نخستین کام توانگری است . بدون پالایش ذهنی و عاطفی ، نمی توان در عالم محسوس به توانگری پایدار و رضایت بخش رسید .
شیوه پالایش ذهن :
برای تجلی توانگری راستین ، باید خودتان را از شر آنچه که نمی خواهید خلاص کنید تا برای آنچه که می خواهید جا بگشایید.
برای کسب توانگری ، نخست باید در بیرون و درون خلأ ایجاد کنید . نیروهای مغناطیسی در خلأ می توانند کامل انتقال یابند و سرگرم کار خود شوند .
با ایجاد خلأ ، مغناطیسی برای جذب موهبت دلخواهتان می شوید !
با تمیز کردن گنجه ها و کمدها و کشوها و پرونده ها و میز تحریر و آشپزخانه و انبار و گاراژ و اتاقها و غیره ... در ذهن نیمه هشیارتان اعتقادی راسخ ایجاد میکنید که موجب نظافت و نظم و ترتیب زندگیتان میشود و برایتان توانگری می آفریند .
در کنار ایجاد خلأ و بیرون ریختن آنچه که لازم ندارید و نظم و ترتیب چیزها باید مدام عبارت (( نظم الهی )) را تکرار کنید . باید هر روز آرام در گوشه یی خلوت بنشینید و در دلتان تکرار کنید :
(( من از نظم الهی سرشارم ، اکنون چیزهای پوسیده و اوضاع و شرایط کهنه و روابط فرسوده را رها میکنم . اکنون نظم الهی در من و زندگی و جهانم استقرار می یابد و پایدار می ماند !))
از چیزها و اوضاع و شرایط و حتی افرادی که می خواهید از زندگیتان – خواه عالم محسوس و خواه عالم نا محسوس – حذف کنید فهرستی تهیه ببینید . چیست ؟
همراه با تمیز کردن کنجه ها و کمدها ، زندگیتان را نیز از هر جهت پاک و تمیز کنید . اگر می خواهید که به راستی توانگر شوید ، در هیچ گوشه ای از زندگیتان نباید مسأله یی وجود داشته باشد که بخواهید آن را از چشم دیگران مخفی و پنهان نگاه دارید .
پالایش درونی از طریق رهایی
عمل حذف ، عملی دو گانه است :
حذف اشتباه و خطا ، و گسترش نیکی و موهبت . حذف چیزی در زندگی نشانه آنست که چیز بهتری در راه است . فهرستی از چیزهایی که باید حذف کنید تهیه کنید ، شایسته است ندا در دهید :
(( من رها و اعتماد میکنم ))
هر گاه جویای ثمره ای هستید و هنوز به آن نرسیده اید ، معمولا در ذهن و تن و امور یا روابط تان چیزی هست که باید از آن دست بکشید و رها یا حذفش کنید .
هر پیشرفت به معنای طرد یا پشت سر گذاشتن چیزی کهنه است . حذف نه تنها چیزی از شما نمی گیرد ، بلکه چیزی به شما می دهد ! ذهنهن نیمه هوشیار چیزی نمی داند ، این هوشیاری برتر یا ذهن الهی آدمی است که می داند چه چیز راا باید حذف کند .
بهترین عبارت تاکیدی برای حذف ، تکرار روزانه عبارت زیر است :
خدای درونم اقتدار رهایی بخش من است . او آزادم میکند . او مرا از هرگونه نفرت و انزجار یا دلبستگی و وابستگی به انسانها و مکانها یا موضوعات گذشته و اکنون رهایم میکند . من اکنون همه چیز و همه کس گذشته و اکنونم را که دیگر جزیی از طرح الهی زندگیم نیستند رها میکنم . خدای درونم هم اکنون جای راستین و مردمان راستین و توانگری راستین را متجلی می سازد .
پالایش زندگی :
اگر می خواهید چشم دلتان را به روی توانگری بگشایید ، درکنار تمیز کردن گنجه ها باید زندگیتان را نیز پاک کنید .اگر مدام به انجام کارهایی سرگرمید که میدانید از چشم خدا و انسان ناشایسته است ، تکرار روزانه عبارت تاکیدی و طلب موهبت و حمایت و برکت و شفا تماما" بیهوده است .
برای رهایی از روابط غیر ضروری ندا در دهید :
(( خدای درونم مرا از هرچیز و هر کس که دیگر جزیی از طرح الهی زندگیم نیست می رهاند . اکنون هر چیز و هر کس که دیگر جزیی از طرح الهی زندگیم نیست ، مرا رها می کند . خدای درونم هم اکنون طرح الهی زندگیم را آشکار و شکوفا می سازد !))
پالایش ذهن از طریق عفو و بخشش
دیگران را ببخشید و عفو کنید . عفو و بخشایش آسانتر از آن است که می پندارید . اگر عبارت تأکیدی ویژۀ عفو و بخشایش را به زبان آورید ، در انجام آن موفق میشوید .
ندا در دهید که دیگران شما را می بخشند . ذهن نیمه هوشیار آنها مشتاق عفو و بخشایش شما است .
آنگاه که دشمنانتان را می بخشید ، دوستان خود را رها کنید و آزاد بگذارید . هرگز با رهایی عاطفی چیزی را از دست نمی دهید . بعکس ، برای تجلی موهبتهای عظیمتر راه می گشایید ، آن هم بدون حس تملک یا سلطه جویی و وابستگی و دلبستگی .
ندا در دهید که دیگران شما را می بخشند . به زبان آوردن کلام رهایی ، حس تملک و قید و بند را از سر راه بر می دارد تا سیمای الهی آن وضعیت رخ بنماید و انسانها به آزادی و اوضاع و شرایط به رهایی برسند .
برای پالایش ذهن از طریق عفو و بخشش ندا در دهید :
(( هر آنچه را در درون و بیرون ، درگذشته و اکنون آزارم داده است عفو میکنم ، هر چیز و هر کس را که در گذشته و اکنون نیازمند بخشایش است می بخشم ، من آزادم و دیگران نیز آزادند . اکنون همه چیز میان من و دیگران پاک شده است و تا ابد نیز پاک خواهد ماند . خدای درونم مرا از نفرت و انزجار می رهاند و خودم و دیگران را آزاد می کند .))
وقتی نسبت به کسی یا چیزی نفرت می ورزید ، هیجانات درونتان شما را به آن اوضاع و شرایط با حلقه های فولادین متصل میکند
عفو و بخشش تنها راه گشودن این اتصال و کسب رهایی و آزادی است .
شیوه طلب عفو و بخشایش دیگران
همه می خواهند که از شر هیجانات و احساسات منفی خلاص شوند ، حتی اگر ذهن هوشیارشان از این واقعیت بی خبر باشد .
برای دیگران بگویید : (( خدای درونت مرا می بخشد و آزاد می کند . همه چیز میان ما از اکنون تا ابد پاک و صاف شده است . ))
شیوه داد وستد رهایی عاطفی
یکی از بهترین قوانین این است که دشمناتان را ببخشید ودوستانتان را آزاد بگذارید و کسانی را که دوست دارید رها کنید .
از طریق رهایی عاطفی ، هرگز چیزی را که حق الهی شماست از دست نمی دهید . بعکس ، اجازه خواهید داد موهبت شما به شیوه عظیمتر متجلی شود .
برای رهایی از تملک و تسلط ، این عبارت را تکرار کنید :
(( خدای درونم اکنون مرا از گونه وابستگی و دلبستگی به افراد و مکانها و اشیاء و موضوعات گذشته یا اکنون می رهاند . خدای درونم اکنون قدرت رهایی بخش من است . ))
برای اینکه دیگران به شما وابسته نشوند تکرار کنید :
((خدای درونت اکنون تو را از وابستگی و دلبستگی به افراد و مکانها و اشیاء و موضوعات گذشته یا اکنون می رهاند . . خدای درونم اکنون قدرت رهایی بخش توست . ))
شخص تملک طلب معمولا جوهر اندیشه ها و احساساتش را بر زندگی دیگران می باراند و خودش را از نظر عاطفی و جسمانی خالی میکند . تکرار کنید :
(( من هم اکنون از هر کس و هر چه که دیگر جزیی از زندگیم نیست دست می کشم و هر کس و هر چه که دیگر جز یی از طرح الهی زندگیم نیست از من دست می کشد و دست می شوید . ))
شیوه های رهایی از وضعیت دشوار
برای رهایی از وضعیت دشوارتکرار کنید :
(( من این وضعیت را رها می کنم و هم اکنون آن را به دست آگاهی الهی می سپرم . اکنون از سر آن دست بر می دارم و می گذارم که برای ابد از سر راهم کنار برود . ))
(( زندگی را هر جور بگیری ، همان جور پیش میاد.اگر به خدا توکل کنی آسان است ، اگرنه دشوار ))
من اکنون در میان روابط درست ، افراد درست ، و اوضاع و شرایط درست قراردارم .))
(( اکنون همۀ این مشکلات را به دست خدا می سپارم . خودم قادر به حل هیچکدام نیستم . ))
اوضاع و شرایط و مشکلاتی که قادر به حل آنها نبوده اید رها کنید . این رهایی معمولا موجب ایجاد راه حلهای نهایی و فوری آنها می شود.
شفای ناشی از رهایی
درد و بیماری خود را به فراموشی بسپارید و او را رها کنید و شفای خود را به خدا بسپارید با محبت کردن به عضویی که درد دارد و تاکید اینکه هیچ مریضی خاصی نیست و خیلی زود شفا خواهید یافت .
فصل سوم : آفرینش توانگری ذهنی از طریق نوشتن
برای اینکه بتوانید صاحب همه چیز باشید ، نخست باید موهبت خود را در ذهنتان بیافرینید . نود وهشت درصد از موفقیت مربوط به آماده سازی ذهنی و دو درصد مربوط به اعمال و اقدامات بیرونی است .
برای اینکه نخست توانگری خود را در ذهنتان بیافرینید ، سه راه اصلی وجود دارد که عبارتند از :
1 – از طریق نوشتن
2 – از طریق تصاویر
3 – از طریق کلام
اگر اندیشۀ شما دربارۀ توانگری قطعی و معین و روشن باشد ، توانگری نیز با شما به صورت قطعی و معین و روشن رفتار خواهد کرد .
اگر نیروی اندیشۀ خود را بر آرمان فراوانی متمرکز کنید – علی رغم هر چه که دیگران بگویند یا بکنند – شما صاحب وفور برکت و نعمت خواهید شد .
از طریق نوشتن و تجسم تصاویر و تکرار عبارات تأکیدی ، اندیشه ها و کلام و اعمالتان سرگرم کار می شوند تا از راههایی شادی بخش نو سازنده ، شمارا توانگر کنند .
اگر به اندازه کافی بر روی یک هدف تمرکز کنید ، حتما" آن رابه دست می آورید . همواره در ذهنتان هدفی معین داشته باشید و آن را بر روی کاغذ بیاورید . هرگز بی هدف اینسو و آن سو پرسه نزنید .
از طریق نوشتن می توانید توانگری خود را نخست در ذهنتان بیافرینید .
دلیل اینکه باید خواسته هایتان را بنویسید این است که اگر بی هدف باشید ، قربانی اوضاع و شرایط نا خواسته می شوید .
آرزو، خداست که می کوشد موهبتی عظیمتررا به شما عطا کند !چشم دلتان را بگشایید تا دریافتش کنید . پس با نوشتن آرزوهایتان ، انها را قطعی و روشن کنید تا بطور قطعی و روشن برایتان متجلی شوند . اقتدار مکتوب شما به ساحت اثیر پر می کشد تا از طریق مردمان و موقعیتها و رویدادها سر گرم کار شود و راه تجلی موهبت دلخواهتان را بگشاید .
روانشناسان میگویند که بیشتر چیزها حاصل انتخاب است و انتخاب ، بی ثمر نیست . اگر چه بر شماست که آن چیزی را انتخاب کنید که به راستی می خواهید .
روانشناسی فقر
 
فقرا آنقدر درگیر مشکلات کنونی خود هستند که از قبل نقشه نمی کشند و برنامه ریزی و حتی فکر و تأمل نمی کنند . ضمنا" نسبت به توانگران سر شار از کینه و عداوت و خصومت هستند و به دولتمندان و کسانی که در زندگی موفق هستند رشک می ورزند .
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آبان ۱۳۸۹ساعت 8:13  توسط حسن محمودی  |